Blog

Een geslaagde studiedag Cultuursensitieve zorg

Op vrijdag 23 mei organiseerde VIVO samen met zijn partners de studiedag Cultuursensitieve zorg. Het was een succesvolle dag met bijna 150 deelnemers, die allemaal geïnspireerd naar huis keerden.

Er werd niet alleen stilgestaan bij de impact van superdiversiteit in onze samenleving en bij de website Pigmentzorg, maar er werden ook concrete elementen van cultuursensitieve zorg toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (thuiszorg, bijzondere jeugdzorg, ziekenzorg,...) tijdens de workshops.

Om de dag op een persoonlijke manier af te sluiten gaf Mohammed Benzakour een pakkend relaas over het verblijf van zijn Marokkaanse, zieke moeder in een Nederlands woonzorgcentrum. Karine Moykens rondde het geheel af met een beschouwing vanuit het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

We overlopen de inhoudelijke delen van deze dag:

Superdiversiteit in zorg en welzijn.

Superdiversiteit groeit, het sterkste in onze steden, maar ook in vele andere gemeenten.  Dirk Geldof ging in op de vraag hoe deze transitie de nood aan cultuursensitieve zorg versterkt.

 

 

Cultuursensitieve zorg: priorioteit voor VIVO en de sociale partners van de social profit

Steffie Jalhay lichtte de website Pigmentzorg toe; een digitaal platform ter ondersteuning van hulpverleners in hun contact met patiënten en cliënten van etnisch-culturele minderheden.

 

 

Workshop 1: Een reis van duizend mijl begint met één stap: ontdek je eigen interculturele competenties

Gegeven door :
Fanny Matheusen, docent, Thomas More en trainer, Goesthing
Els De Ganck, diversiteitsconsulent, OCMW Gent
 
Iedereen kan cultuursensitief werken. Deze workshop heeft hulpverleners geïnspirereerd om te werken aan en zich bewust te worden van hun interculturele competentie. Vanuit concrete casussen uit de ouderenzorg van OCMW Gent  stonden we stil bij 9 componenten van Interculturele Competentie. We onderzochten hoe je als hulpverlener kan groeien in het aanbieden van cultuursensitieve zorg op maat.

 

 


 

 

Workshop 2: Taal en communicatie in kwaliteitsvolle dienstverlening aan anderstaligen

Gegeven door:
Pascal Rillof, Beleidscoördinator taal en diversiteit, Kruispunt Migratie-Integratie vzw
Kathy Jacobs, Stafmedewerker Preventieve Gezinsondersteuning, Kind en Gezin

Dienstverleners communiceren vandaag met klanten uit alle windstreken. Hoe kunnen we op weg gaan naar een taal- en communicatiebeleid met ondersteunende instrumenten die werken? Wat is hierbij de inzet van brugfuncties en hun impact op de kwaliteit van de dienstverlening?
Kind en Gezin stelde een tentatieve communicatiematrix voor die een waaier aan ondersteunende instrumenten omvat.

 

 

 

 

 

Workshop 3: De relatie tussen de toegankelijkheid van voorzieningen en kwaliteitsvolle zorg

Gegeven door:
Els Nolf, Beleidsmedewerker, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Naziha Maher, Project coördinator psychosociale dienstverlening Allochtonen, Vlaamse Liga tegen Kanker
Nele Van Dingelen, Medewerker sociale dienst, Gasthuisberg Leuven
 
Door de superdiversiteit van onze samenleving staan de ontvangende voorzieningen voor een uitdaging. Toegankelijkheid is een eerste stap binnen een gedragen proces. We maakten kennis met verschillende methodieken die ingezet worden binnen de zorg- en welzijnssector, bijvoorbeeld Powercare (brugfiguren), de werking van de Vlaamse Liga tegen Kanker voor mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond,...

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 4: Hulpverlening aan jongeren en hun gezin met een migratieachtergrond: opgroeien in een veranderende context

Gegeven door:
Jamal El Boujddaini, Teamcoördinator Taimoen, vzw De Touter
Katrien Lauwereys, Coördinator, OTA Vlaams-Brabant en Brussel vzw
 
Tijdens deze workshop werd aandacht besteed aan thema’s die een belangrijke plaats innemen in het werken met jongeren met een migratieachtergrond: de invloeden van migratie op een gezin, de rol van culturele en religieuze elementen in de opvoeding, de intergenerationele effecten en conflicten,... Deze theoretische achtergrond werd aangevuld met praktijkvoorbeelden aan de hand van de werking van OTA vzw en vzw De Touter.

 

 

 

 

 

Workshop 5: Geloof en zorg: levensbeschouwing en cultuurgevoelige hulpverlening

Gegeven door:
Stefaan Plysier, Psycholoog, Steunpunt Cultuursensitieve Zorg Brussel
Berna Kalkan,Psycholoog, Steunpunt Cultuursensitieve Zorg Brussel
Latifa Chebaa, Coördinator, Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen (MOPA)
Luc De Proost, Directeur, Residentie Apfelbaum-Laub/Harmonie
 
In hoeverre bepaalt levensbeschouwing de manier waarop ziekte en gezondheid benaderd wordt? Is een neutrale hulpverlening die wel rekening houdt met de levensbeschouwing van de patiënt mogelijk? In deze workshop werd aan de hand van een medisch antropologische benadering en de goede praktijken van Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen en Residentie Apfelbaum-Laub/Harmonie naar een antwoord gezocht.

 

 

 

 

Workshop 6: Interculturaliseren als veranderingsproces binnen een zorg- en welzijnsorganisatie

Gegeven door:
Saloua Berdai, Coördinator Welzijn en Sport, Antwerps Integratiecentrum De8 vzw
Ingrid Vanweert, Directeur personeel en organisatie, Wit-Gele Kruis Limburg
 
Hoe kan een zorg- en welzijnsorganisatie inspelen op de superdiversiteit van zijn cliënteel en personeel? Deelnemers kregen zicht op de betekenis van een interculturaliseringsproces binnen een organisatie: Wat zijn de verschillende fasen en wat zijn succesfactoren en valkuilen?
Wit-Gele Kruis Limburg duidde op welke manier zij hun diversiteitsbeleid gerealiseerd hebben.

 

 

 

 

 

We sluiten het verslag van deze dag af door jullie een kijkje te geven aan de hand van enkele sfeerbeelden ervan.