Blog

Werkgroep diversiteitsbeleid - De Ambrassade

Superdiversiteit is een bekende term geworden in onze steeds veranderende omgeving. Vooral in stedelijke gebieden, maar ook meer en meer in landelijk gebied krijgen we te maken met superdiversiteit. Dit dwingt ons om onze eigen fundamenten en vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en met andere ogen te leren kijken naar de sociale realiteit. Deze uitdaging brengt vragen met zich mee waar we dringend een antwoord op moeten zoeken.

Net zoals de rest van onze samenleving, is het jeugdwerk volop op zoek naar antwoorden op deze vragen. De werkgroep diversiteitsbeleid heeft de voorbije jaren zeer intensief gewerkt aan een nieuwe visie waarin we de antwoorden proberen te vinden. Een visie waar we met ons allen achterstaan en waar we het beleid, de sector en andere relevante actoren willen aanzetten om met het thema diversiteit aan de slag te gaan. Ons traject met de werkgroep stopt echter niet bij de nieuwe visienota. In tegendeel, dit is ons startschot om nog een tandje bij te steken.

Agenda:

Superdiversiteit staat momenteel weer helemaal bovenaan onze agenda. De commissie jeugdwerk riep in 2015 een prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid in het leven op zoek naar een nieuw elan. De werkgroep ontwikkelde een visie over hoe het jeugdwerklandschap bruikbare antwoorden kan bieden op nieuwe, diverse vragen en noden van kinderen en jongeren. Dit vertrekkende vanuit kinderen en jongeren zelf, vandaag én in de toekomst.
De Commissie Jeugdwerk verkoos om de prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid een nieuw mandaat te geven tot juni 2018. Het mandaat van de nieuwe werkgroep diversiteitsbeleid start vanaf januari 2017 en neemt de uitgewerkte visie (visienota deel 1+2) als vertrekpunt. De Ambrassade trekt de werkgroep om kwalitatief beleidswerk en sterke dienstverlening uit te bouwen. De werkgroep fungeert daarbij – afhankelijk van de doelstelling - als klankbord/forum/inspiratiebron/werkplek.

Doelstellingen:

Met de werkgroep werken we op twee sporen, enerzijds willen we strategieën ontwikkelen om de geactualiseerde visie “diversiteit in/en jeugdwerk” (deel 1 en 2) te vertalen, te ontsluiten via verschillende kanalen en ingang te doen vinden bij bovenlokale jeugdorganisaties en hun achterban, beleidsmakers en andere actoren. Anderzijds willen we tegen juni 2018 kwaliteitsvolle dienstverlening voor jeugdwerkers, jeugdorganisaties en beleidsmakers uitwerken en in kaart brengen.
De werkgroep bestaat uit twee subgroepen. Eén deel van de werkgroep zal zich focussen op het beleidsmatige aspect, het andere deel ontfermt zich over de jeugdwerkondersteuning.

Praktisch:

De werkgroep start op 8 november 2017 (09u00 - 16u00) en komt vanaf dan om de 6 weken samen in De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel.
De begeleider is Don Pandzou van De Ambrassade. Inschrijven kan dan ook via een mailtje naar don.pandzou@ambrassade.be.
De deelname is gratis.