Agentschap Integratie en Inburgering | Organisatie

Het Agentschap Integratie en Inburgering overkoepelt  sinds 2015 de voormalige diensten en organisaties in Vlaanderen en Brussel: de integratiecentra, de onthaalbureaus inburgering, de sociaal tolk- en vertaaldiensten, het Kruispunt Migratie-Integratie, de Huizen van het Nederlands. Deze diensten en organisaties werken allemaal aan interculturalisering. De mate waarin ze jou en je organisatie kunnen ondersteunen hangt af van de match tussen hun eigenheid en jouw vraag.

Het Agentschap Integratie en Inburgering overkoepelt sinds 2015 de voormalige diensten en organisaties in Vlaanderen en Brussel:

 • de integratiecentra
 • de onthaalbureaus inburgering
 • de sociaal tolk- en vertaaldiensten
 • het Kruispunt Migratie-Integratie
 • de Huizen van het Nederlands

Maken geen deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering:

Deze diensten en organisaties werken allemaal aan interculturalisering. De mate waarin ze jou en je organisatie kunnen ondersteunen hangt af van de match tussen hun eigenheid en jouw vraag.

Integratiecentra

De integratiecentra hebben als taak om steden en gemeenten en andere relevante beleidsinstanties en organisaties te ondersteunen en te stimuleren bij het voeren van een gecoördineerd en inclusief integratiebeleid.

Concreet omvat deze taak:

 • het analyseren, evalueren, ondersteunen en stimuleren van het gevoerde integratiebeleid;
 • het informeren en bieden van advies en vorming aan organisaties, verenigingen, voorzieningen en besturen inzake toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit;
 • het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten en ontwikkelen van methodieken;
 • het begeleiden en ondersteunen van veranderingsprocessen van voorzieningen, organisaties of verenigingen

Voorbeelden van activiteiten van integratiecentra:

 • een vormingsmodule organiseren over cultuursensitieve zorg
 • een interculturaliseringsproces in een zorginstelling begeleiden
 • ontmoetingsmomenten opzetten voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden

Klik hier voor de contactgegevens van de integratiecentra.

Onthaalbureaus inburgering

Vreemdelingen die zich in Vlaanderen of Brussel komen vestigen, en bepaalde Belgen van vreemde herkomst, behoren tot de doelgroep van het inburgeringsbeleid.
De inburgeraar sluit een inburgeringscontract waarbij hij kosteloos een vormings- en begeleidingstraject krijgt aangeboden (= het primaire inburgeringstraject). Het onthaalbureau is de regisseur van het primaire inburgeringstraject en werkt hierbij nauw samen met het Huis van het Nederlands, de aanbodverstrekkers Nederlands als tweede taal (NT2), de VDAB (en Actiris en Tracé Brussel vzw in Brussel) en de Vlaamse OCMW’s. 

Sociaal tolk- en vertaaldiensten

Sociaal tolken en vertalers helpen om de taalkloof tussen de anderstalige cliënt en de Nederlandstalige diensten en voorzieningen te overbruggen. Ziekenhuizen, openbare diensten, welzijnsorganisaties, CAW’s, … kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Klik hier voor meer informatie over de sociaal tolk- en vertaaldiensten.

Kruispunt Migratie-Integratie

Het Kruispunt Migratie-Integratie is als expertisecentrum erkend binnen het integratiedecreet. Het Kruispunt Migratie-Integratie ontwikkelt en ontsluit kennis en expertise over migratie en integratie, ontwikkelt methodieken, zorgt voor coördinatie en afstemming, organiseert vormingen en geeft advies.

Daarnaast heeft het Kruispunt Migratie-Integratie als opdracht:

 • de onthaalbureaus ondersteunen;
 • optreden als expertisecentrum inzake inburgering en integratie;
 • een maximale afstemming van de integratiesector en de inburgeringssector bevorderen.

Klik hier voor de website van Kruispunt Migratie-Integratie.