De Touter vzw | Organisatie

Vzw De Touter begeleidt maatschappelijk kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen die zich in problematische opvoedings–  en leefsituaties bevinden. Kleurrijke maatzorg staat daarbij centraal. Doelgroepen uit verschillende culturen zijn expliciet welkom in de werking van de organisatie.

Concrete acties?

Interculturalisering wordt doorgevoerd op alle organisatieniveaus: het structureel beleid, het personeelsbeleid en het inhoudelijk beleid. Dit leidt tot onder andere onderstaande acties:

  • Zoektocht naar vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden om te participeren aan de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw
  • Samenwerking met een tolkendienst
  • Netwerking met vertegenwoordigers van diverse allochtone groepen
  • Actief stagebeleid in functie van het aantrekken van allochtone studenten
  • vzw De Touter heeft signalen gegeven aan de bevoegde overheden met betrekking tot de noodzaak van een ‘interculturaliseringsproces’ van het ruime welzijnsveld en de sector van de Bijzondere Jeugdbijstand in het bijzonder.

Resultaten?

  • Vzw De Touter kreeg in 2010 de Prijs Jeugdzorg omwille van haar jarenlange inzet voor de interculturalisering van haar hulpverleningsaanbod én het personeelsbestand én de interne werking.
  • Draaiboek Kleurrijke maatzorg, Aan de slag met interculturalisering. Dit is een draaiboek dat kan inspireren om aan de slag te gaan met interculturalisering. Het biedt een werkpad en vele procestips om daadwerkelijk visieontwikkeling en interculturalisering in een jeugdhulpvoorziening te implementeren. Het waarschuwt ook voor de valkuilen.

Graag meer info?

Het draaiboek kan besteld worden via info@detouter.be of 03 287 80 20. Het kost 35 euro + verzendingskosten.

Meer info over het interculturaliseringsbeleid van De Touter vzw kan je ook krijgen van algemeen directeur Luc d’Affnay: 03 287 80 22 of 0497 29 96 58.