Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit van de Cultuursector | Beleidstekst

De engagementsverklaring van de cultuursector is opgevat als een pleidooi waarin het belang van etnisch-culturele diversiteit wordt uitgesproken. Organisaties uit de sector worden opgeroepen om dit mee te onderschrijven. De verklaring steunt op zes  bouwstenen:

  • Cultuur is een basisrecht en het is de taak van de cultuursector om dit basisrecht waar te maken.
  • Cultuur verbindt mensen maar leeft ook van het verschil en zoekt het andere op. Dat is de dubbele kracht van cultuur.
  • De culturele functies (cultuuroverdracht, cultuurbewaring, cultuurspreiding, cultuurbemiddeling, cultuurschepping en cultuurbeleving) zijn de essentie van het cultureel werk. We moeten ons afvragen wat deze functies betekenen in relatie tot etnisch-culturele diversiteit. Dit houdt een permanent streven in naar het waarmaken van etnisch-culturele diversiteit in de hele sector op alle niveaus.
  • De engagementsverklaring is onderdeel van een proces dat al een tijd gaande is waarbij etnisch-culturele diversiteit op de agenda van het beleid en de sector is gezet maar waarbij er nog vele kansen liggen die onderbenut worden.
  •  De sector pleit voor een dubbele beweging: de overheid moet een ondersteuningsbeleid voeren en de culturele actoren verankeren het thema verder in hun werking.
  • Werken aan etnisch-culturele diversiteit is niet altijd even eenvoudig en het is niet enkel de taak van de cultuursector maar een streven op alle domeinen van de samenleving.

Hoe werkt het?

20 organisaties uit de brede cultuursector nemen een rol op als voortrekker van de engagementsverklaring. Deze 20 ‘vuurtorens' maakten op het cultuurforum 2012 de engagementsverklaring bekend en riepen alle andere organisaties uit de sector op om mee de verklaring te ondertekenen. 

Wie heeft het gemaakt?

Een stuurgroep die bestond uit cultuursteunpunten (vb. Forum voor Amateurkunsten), cultuurfondsen (vb. Vlaams Fonds voor de Letteren), participatie-instellingen (vb. Demos), agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en agentschap Kunsten en Erfgoed

Lezen?

Downoad hier de volledige tekst van de Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit van de cultuursector