Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 17 jaar over relationele en seksuele vorming. Onderzoek in Limburgse scholen | Onderzoek

In dit onderzoek werd nagegaan welke houding Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar hebben over de relationele en seksuele vorming (RSV) op school. Er werd ook gepeild naar hun kennisniveau van seksuele en reproductieve onderwerpen.

Hiervoor werd gewerkt met een gecombineerde methodologie. In het kwalitatieve luik werden de opvattingen van jongeren van 14 tot 17 jaar over RSV bevraagd door focusgroepsinterviews in vijf secundaire scholen in Limburg. Het kennisniveau werd kwantitatief onderzocht met vragenlijsten bij 498 leerlingen uit het derde en vierde jaar secundair onderwijs in vier van de vijf Limburgse scholen waar eerder al interviews werden afgenomen.

Een greep uit de conclusies:

  • Scholen komen niet tegemoet aan de noden van jongeren wat betreft RSV. Zowel autochtone als allochtone jongens en meisjes geven aan dat scholen niet tegemoet komen aan hun noden op vlak van RSV.  
  • Het onderzoek naar de kennis van jongeren over seksuele en reproductieve topics toont aan dat jongeren in Limburgse scholen een middelmatige kennisscore halen.
  • Er bestaat geen verschil in kennis tussen allochtone en autochtone jongeren. Wel scoren  moslimjongeren en jongeren uit het TSO en het BSO lager dan katholieke jongeren en jongeren uit het ASO.
  • De algemene attitude van Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar ten aanzien van relationele en seksuele vorming (RSV) op school is eerder negatief. Jongeren vinden continuïteit belangrijk, bijvoorbeeld via een jaarlijkse.
  • Inhoudelijk zou er meer aandacht geschonken mogen worden aan de relationeel getinte onderwerpen en minder aan de klassieke thema‟s zoals bijvoorbeeld de anatomie van de voortplantingsorganen.
  • Meisjes zouden liever gescheiden van de jongens RSV krijgen. Jongens vinden dat niet nodig.  

Wie voerde het onderzoek?

Jans Goele en Birgit Thaels, in het kader van hun afstudeerproef in de richting gezondheidsvoorlichting en –bevordering.

Lezen?

Klik hier een lees het onderzoek.