Intercultureel bemiddelaars | Instrument

Interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de communicatie tussen een patiënt uit de etnisch-culturele minderheden, zijn familie en de hulpverlener(s).

Interculturele bemiddelaars voeren volgende taken uit:

 • Tolken: het accuraat en volledig vertalen van de boodschappen van de verschillende gesprekspartners.
 • 'Culture brokerage': patiënten inlichten over de cultuur en manier van werken van de hulpverlener en zijn organisatie, de hulpverlener achtergrondinfo geven over de leefwereld van de patiënt
 • Hulp aan patiënten: de weg vinden in het ziekenhuis, informatie geven over de documenten die de patiënt mee moet brengen enz.
 • Emotionele ondersteuning: dit is belangrijk voor patiënten die door een taalbarrière in een sociaal isolement dreigen terecht te komen
 • Bemiddeling in conflicten:De taak is daarbij na te gaan of de conflicten te wijten zijn aan taalkundige of cultureel bepaalde misverstanden. 
 • Pleitbezorging: het opkomen voor de rechten en belangen van de patiënt
 • 'Outreach' hulpverlening: Het zelfstandig en actief op zoek gaan naar problemen die zich in de loop van het hulpverleningsproces bij de allochtone patiënt hebben voorgedaan. 
 • Signaleren van knelpunten: Het signaleren van door de bemiddelaar vastgestelde knelpunten in de hulpverlening aan een bepaalde allochtone patiënt of aan allochtone patiënten in het algemeen.
 • Voorlichting: voorlichtingssessies voor allochtonen, eventueel samen met een hulpverlener

Het takenpakket van een intercultureel bemiddelaar is dus ruimer dan dat van een sociaal tolk, die enkel vertaalt.

Waar vind je de intercultureel bemiddelaars terug?

 • Kind & Gezin nam intercultureel bemiddelaars op in zijn personeelskader in de functie van gezinsondersteuners. Die combineren de taken van de vroegere‘intercultureel medewerkers’ en de ‘ervaringsdeskundigen in de kansarmoede’. Binnen de regioteams werken de gezinsondersteuners samen met de  regioverpleegkundigen. Ze verzorgen samen de dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen: elk heeft daarin een eigen aandeel vanuit haar of zijn eigen competenties.
   
 • Ook in de ziekenhuizen zijn intercultureel bemiddelaars officieel erkend. Ze werken onder begeleiding van de Coördinatiecel intercultureel bemiddeling en beleidsondersteuning, die ondergebracht is bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Sinds 2010 zijn er ook intercultureel bemiddelaars die met videoconferentie via het internet worden ingezet. Zij werken voor een aantal ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra.
   
 • Sinds september 2000 zijn intercultureel bemiddelaars een erkend ambt in de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 
   
 • In Brussel werken  er intercultureel bemiddelaars in de Geestelijke gezondheidszorg (CGGZ Brussel) en bij het regionaal integratiecentrum de Foyer
   
 • Ook OTA's (ondersteuningsteams voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp) werken met intercultureel bemiddelaars.

Graag meer info?

Voor meer info kan u ofwel één van bovenstaande organisaties contacteren.
Voor algemene info over het hoe en wat van intercultureel bemiddelen, kan u terecht bij Hans Verrept, celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning, FOD Volksgezondheid:  02 524 86 07