Mind-Spring | Praktijk

Psycho-educatie voor asielzoekers en vluchtelingen

Mind-Spring is psycho-educatie voor asielzoekers en vluchtelingen. Het programma bestaat uit zes dagdelen. Deze worden begeleid door een daartoe opgeleide ervaringsdeskundige (‘trainer’) en een ‘co-begeleider’ uit het algemeen welzijnswerk of de geestelijke gezondheidszorg.

De sessies gaan door in de thuistaal van de deelnemers. Volgende 6 thema’s komen aan bod:

  • Normale reactie op abnormale situatie
  • Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel
  • Omgaan met stress… je gedachten bepalen mee je stress
  • Verlies en rouw
  • Hoe word ik wie ik wil zijn
  • Een sprong naar de toekomst

Mind-Spring wil een antwoord bieden aan de vele psychische klachten van asielzoekers en vluchtelingen. Het Mind-Springprogramma wordt al enkele jaren in Nederland uitgevoerd.

Doelstelling?

Asielzoekers leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak moeilijke situatie. Er wordt steeds vertrokken vanuit de kracht en de mogelijkheden van de asielzoekers zelf om op een adequate manier om te gaan met moeilijke of stressvolle situaties.

Resultaten?

De voorbije 2 jaren werden er een 20-tal trainers en een 10-tal co-begeleiders opgeleid. Zo’n 15 cursussen in diverse talen werden georganiseerd.

In 2012 gingen er 24 cursussen door in heel Vlaanderen. Dit voornamelijk binnen de opvangsector. 20 co-begeleiders behaalden in het najaar van 2012 hun certificaat. 9 kandidaat-trainers zijn najaar 2012 - begin 2013 gestart met hun stage.

Ook de nood aan Mind-Spring voor jongeren weerklinkt zeer luid. Daarom werd begin 2012 een pilootproject opgestart binnen het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum rond psycho-educatie voor jongeren. Een eerste pilootproject ging van start in de OKAN-klas van de Aalsterse school Emmaüs. Ook in andere sectoren bleek een nood aan aanbod voor minderjarigen te zijn, waardoor men besloot om dit aanbod verder uit te werken en nog andere pilootprojecten op te starten.

Wie doet het?

Het Mind-Spring project wordt gefinancierd door het Europees Vluchtelingenfonds. De integratiecentra uit West – Vlaanderen (deSOM), Oost – Vlaanderen (ODiCe), Gent (ING vzw) en Limburg (PRIC Limburg) zijn de officiële projectuitvoerders.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg zijn eveneens betrokken bij het project.

De Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) zorgen mee voor het vinden van geëngageerde co-begeleiders.

Graag meer info?

Contacteer dan Joke Impens van Odice: 09 267 68 11