Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het partnerkeuzeproces en het huwelijk van Marokkaanse, Turkse en sikhmannen | Onderzoek

Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen

Dit onderzoek focust op de factoren die de keuze van jongens en mannen van vreemde oorsprong in België beïnvloeden in hun partnerkeuze.

Doelstelling was om inzicht te verwerven in de processen van partnerkeuze en huwelijkssluiting bij mannen van vreemde origine, in hun verwachtingen ten aanzien van partnerkeuze, huwelijkssluiting en huwelijk, in de huwelijksstrategieën die worden gevolgd, in hun visie op relaties voor het huwelijk, echtscheiding en ongehuwd blijven.

 Daarnaast wensten de onderzoekers meer informatie te verwerven over de aard, de omvang en de gevolgen van gearrangeerde en gedwongen huwelijken bij mannen van vreemde origine in België.

Een greep uit de conclusies en actiepistes:

 • Een gearrangeerd huwelijk mag niet per definitie als problematisch worden bestempeld. Het is ook niet wenselijk dat de overheid hierin intervenieert. Huwelijken die gedwongen zijn of worden opgelegd, en waarbij één of beide partners niet de keuzevrijheid heeft om de verbintenis te weigeren, zijn daarentegen wel problematisch. Het is op deze vorm van huwelijkssluiting dat het beleid zich moet richten.
 • Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het toekomstige huwelijksproces van de sikhrespondenten op een gelijkaardige manier zal verlopen als dat van de Marokkaanse en Turkse respondenten. Overheden, beleidsmakers, en hulpverleners  richten zich dan ook best op een gebruik,  niet op één bepaalde groep.
 •  Het bestaande sensibiliseringsmateriaal en het hulpverleningsaanbod over de problematiek van partnerkeuze en huwelijkssluiting richt zich hoofdzakelijk op vrouwen. Ook mannen moeten zich kunnen informeren en een beroep kunnen doen op hulpverlening.
 • Bovendien is het huidige sensibiliseringsmateriaal voornamelijk gericht op de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Dit moet opengetrokken worden naar andere groepen, vb. sikh.
 • Het is belangrijk dat ook ouders worden geïnformeerd over de voor- en nadelen van de verschillende vormen van partnerkeuze en huwelijkssluiting.
 • Gezien het transnationale karakter van de huwelijksmarkt van mannen van vreemde oorsprong in België, beperkt sensibilisering zich idealiter niet tot de Belgische landsgrenzen. Het voorlichtings- en informatiemateriaal dient ook in de landen van herkomst te worden verspreid.
 • Het onderzoek wijst uit dat bij  mannen van vreemde oorsprong in België geen nadrukkelijke vraag naar hulpverlening aanwezig is. De stap naar de hulpverlening lijkt te groot. Een anonieme chatlijn of telefoonlijn kan uitkomst bieden. 
 • De media zijn een uitgelezen forum om een thematiek als partnerkeuze en huwelijkssluiting bespreekbaar te maken binnen de etnisch-culturele gemeenschappen. Ook internetsites die zich specifiek richten op etnisch-culturele minderheden kunnen een dergelijke sensibiliserende rol op zich nemen.
 • Buurt- en ontmoetingshuizen kunnen fungeren als veilige ontmoetingsplaats voor alle jongeren – jongens én meisjes. Uit dit onderzoek blijkt dat veel mannen een huwelijk verkiezen met vrouwen van dezelfde etnisch-culturele achtergrond uit België, maar de mogelijkheden om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, zijn veeleer schaars.
 • In volgende onderzoeken kan worden gefocust op het partnerkeuzeproces en de huwelijkssluiting van de derde generatie etnisch-culturele minderheden wonend in België. Daardoor zouden de hypotheses die in dit onderzoek werden geformuleerd, bijvoorbeeld dat het partnerkeuzeproces en de huwelijkssluiting onder invloed van acculturatie vanzelf veranderen, kunnen worden bevestigd of weerlegd. Een vervolgstudie die zich uitsluitend richt op sikhmannen, zou de geformuleerde hypotheses kunnen toetsen, en zou kunnen nagaan of de feitelijke partnerkeuze al dan niet aansluit bij de gewenste partnerkeuze, zoals die in dit onderzoek werd blootgelegd.
 • Onderzoek naar huwelijkssluiting bij etnisch-culturele minderheden dient te worden afgetoetst aan gelijkaardig onderzoek bij autochtonen.

 

Wie heeft het geschreven?

Onderzoekers van Cemis en het HIVA in opdracht van het  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.  

Lezen?

Klik hier en download het onderzoek.