Powercare | Praktijk

Toegankelijkheid zorg en welzijn

Powercare is een Brussels project waarbij medewerkers en vrijwilligers van zelforganisaties versterkt worden in de doorverwijsrol die ze elke dag opnemen voor hun achterban (mensen met een migratiegeschiedenis, vb. asielzoekers, erkende vluchtelingen, gezinsherenigaars).

Sommigen hebben al de Belgische nationaliteit en werken, anderen niet. Zij kloppen bij de zelforganisaties aan met  administratieve vragen en  voor info over hun sociale rechten en plichten, huisvesting, onderwijs en ziekte.

Voor wie?

Medewerkers en vrijwilligers van V.O.E.M. vzw, Mangoboom in bloei, Almanar, El Andino en doorverwijspunt Al Khalil.

Doel?

De medewerkers en vrijwilligers van de zelforganisaties informeren over de thema’s waarrond ze bevraagd worden door hun achterban. Zodat ze hun doorverwijsfunctie optimaal kunnen uitvoeren.

Dit gebeurt  door algemene vormingsdagen rond thema’s als verblijfsstatuten, thuiszorg en sociale huisvesting. Daarnaast wordt elke meewerkende organisatie individueel doorgelicht op sterktes en zwaktes in het opnemen van de voorportaalfunctie die ze dikwijls hebben voor de mensen die ze bereiken.

Wie doet het?

Het project werd aangestuurd door een projectmedewerker van V.O.E.M.vzw en bouwde verder op de ervaringen die de Brusselse WelzijnsRaad opdeed in het Bruggebouwersproject.

V.O.E.M. is een koepel van zelforganisaties.

Graag meer info?

Lees het verslag dat in mei 2015 is gemaakt ter afronding van dit project.

Of contacteer Els Nolf, beleidsmedewerker interculturalisering Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) via els.nolf@bwr.be.